Жалпы білім беру модульдері

Модуль атауы және шифры PSYC 52004 Психология
Модульдік пәндері және олардың кодтары Psi 5204 Психология
Семестр
Кредит саны (ҚР кредитері/ECTSкредиттері) 2/4
Модульге жауапты және модуль пәндерін жүргізетін оқытушылар Айкинбаева Г.К., Урузбаева Г.Т.
Оқыту тілі Қазақша, орысша
Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс, семинар, СӨЖ және т.б.)және аптадағы сағат саны Дәріс-15/1, практикалық сабақ -15/1,МӨЖ- 60
Модульдің пререквизиттері Қажет емес
Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалғын нәтижелер мен модульдерді меңгеру мақсаты
Ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі Жалпы білім беру модульдері рөлі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі; оқыту сапасы мен нәтижелілігін жетілдірудегі психологиялық әдістер мен құралдар; өзінің педагогикалық іс-әрекеті барысында жоғары мектеп психологиясы білімдерін қолдану; жаңа көкейкесті мәселелер мен жағдалардың шешімін табуда креативті ойлау мен шығармашылықпен келу; жоғары мектеп психологиясы негіздерін білу; кәсіби іс-әрекетті жүзеге асыруға бағытталған әлеуметтік психологиялық экспериментті жоспарлау және жүргізу
Модульдің қысқаша мазмұны
Психология ғылым ретінде. Ғылым жүйесіндегі психологияның орны мен міндеттері. Оқыту үдерісіндегі адамның танымдық іс-әрекетінің психологиясы. Нарықты Жалпы білім беру модульдеріқ экономика жағдайындағы білім беру үдерісінің гносеологиялық және онтоогиялық мәселелері. Қазіргі заман талабына сай оқытудың сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық құралдары мен әдістері. Келіспеушілік жағдайларда оқытуды басқару үдерісі.
Қорытынды бақылау түрі оның өту барысында тұжырымдалған қүзіреттілік деңгейі анықталады
Ауызшаемтихан
Кредиттерді жинау шарты
Аудиториялық сабақтарға қатысу, сабақта белсенді болу, МӨЖ тапсырмаларын орындап, уақытылы тапсыру, аралық бақылауға қатысу, қорытынды бақылауды тапсыру
Модуль мазмұнын жүзеге асыру үшін қажетті оқу құралдары(оның ішінде ОҚТ, үлестірмелі материал) Интерактивтік та Жалпы білім беру модульдеріқта, электрондық оқулық, электрондық нұсқадағы МОӘК
Әдебиет
1.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. - М.: Академия, 2001. -470 с. 2.Петровский А.В. Основы педагогики и психологии высшей школы. - М.: Академия, 2008. - 340 с. 3.Подольская Е.А. Педагогика и психология высшей школы. - М.: 2010. -289 б.

Элективті модуль (екеуден 1 модуль таңдау керек)

Модуль атауы және шифры PHYS 53005 Қазіргі заманғы физика негіздері
Модульдік пәндері және олардың кодтары NN 5305 Нанотехнология негіздері
Семестр
Кредит саны (ҚР кредитері/ECTSкредиттері) 4/8
Модульге жауапты және модуль пәндерін жүргізетін оқытушылар Бекмырза К.Ж.
О Жалпы білім беру модульдеріқыту тілі Қазақша, орысша
Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс, семинар, СӨЖ және т.б.)және аптадағы сағат саны Дәріс-30/2, практикалық сабақ -30/2,МӨЖ- 120
Модульдің пререквизиттері Қажет емес
Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалғын нәтижелер мен модульдерді меңгеру мақсаты
Аталған пәнді меңгерудегі магистранттар наноқұрылымдар мен нанонысандарды бағалау мен зерттеудің бірқатар заманауи әдістері: электронды және ионды-өрістік микроскопия, оптикалық, рентгенді және магнитті спектроскопия әдістерін меңгеру. Наноәлемде болып жатқан физикалық процестердің заңдылықтарын түсіну, алған білімі Жалпы білім беру модульдері мен дағдыларын тәжірибеде, теориялық проблемаларды шешу үшін қолдана алу.
Модульдің қысқаша мазмұны
Нанотехнологияның негізгі концепциялары. Наноматериалдар құрылымының ерекшеліктері. Наноматериал модельдерін құрудағы квантостаттикалық және квантомеханикалық ыңғайластырулар Нанообьектілердегі өлшемдік эффектілер. Наноқұрылымдар мен нанокластерлерді алу әдістері мен классификациясы. Қатты денелі нанокластерлер мен наноқұрылымдар. Наноматериалдардың оптикалық, электронды, магниттік қасиеттері.
Қорытынды бақылау түрі оның өту барысында тұжырымдалған қүзіреттілік деңгейі анықталады
Ауызшаемтихан
Кредиттерді жинау шарты
Сабақтар кезінде магистранттардың белсенділігі; сабақтарға дайындалу; МӨЖ тапсырмаларын орындау; ағымдық және межелік бақылаулар.
Модуль мазмұнын Жалпы білім беру модульдері жүзеге асыру үшін қажетті оқу құралдары(оның ішінде ОҚТ, үлестірмелі материал) Интерактивті тақта, нанотехнологиялар негіздері бойынша электронды оқу-әдістемелік кешен.
Әдебиет
1. Ч.Пул., Ф.Оуэнс Нанотехнологии материалов и технологий. Техносфера, М. 2006. 2. Суздалев И.П.. Нанотехнология. М.: Наука, 2005г. 3. Леденцов Н.Н. Наноструктуры – как это делает природа / Н.Н. Леденцов // Лекторий Научно-образовательного центра ФТИ им. А.Ф. Иоффе. 13 октября 2000 г. (Internet). 4. Олейников В.А. Флуоресцентные полупроводниковые нанокристаллы в биологии и медицине / В.А. Олейников, А.В. Суханова, И.Р. Набиев // Российские нанотехнологии. – 2007. – Т. 2, № 1-2. – С. 160-173. 5. Демиховский В.Я. Квантовые ямы, нити, точки. Что это такое? / В.Я Жалпы білім беру модульдері. Демиховский // СОЖ. – 1997. – № 5. – С. 80-8

Элективті модуль (екеуден 1 модуль таңдаукерек)


documentapufivh.html
documentapufqfp.html
documentapufxpx.html
documentapugfaf.html
documentapugmkn.html
Документ Жалпы білім беру модульдері